Links til relevante instanser


Advokatvagten
Advokatvagten kan bedst betegnes som en juridisk skadestue, hvor der ydes mundtlig juridisk førstehjælp. I landets over 100 advokatvagter giver advokater gratis mundtlig rådgivning til de borgere, der henvender sig.

Hvis du kommer til Advokatvagten med dit problem, kan du være helt anonym. Der bliver ikke skrevet noget ned eller lavet en sag. Du får blot en hurtig juridisk bedømmelse af din situation. Der er ingen grænser for, hvilke juridiske problemer du kan spørge Advokatvagten til råds om.

Læs mere om Advokatvagten på www.advokatsamfundet.dk


Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet har et Juridisk, Arbejdsretligt og Internationalt Center, som bl.a. informerer og vejleder om den lovgivning, der på arbejdsmarkedet forbyder diskrimination.

I 2005 udgav ministeriet en vejledning om forskelsbehandlingsloven. Ud over denne lov kan ministeriet informere og vejlede om lov om ligebehandling af mænd og kvinder mht. beskæftigelse og barselsorlov mv. samt lov om ligeløn.

Læs mere om Beskæftigelsesministeriet på www.bm.dk


Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er en uafhængig institution, som er etableret af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for at gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende i kommunen at klage.

Hos Borgerrådgiveren kan du

  • klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og udførelsen af praktiske opgaver – f.eks. undervisning, dagpasning, hjemmehjælp og gaderenholdelse
  • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen
  • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
  • få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
  • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.
Borgerrådgiveren kan hjælpe med klager vedrørende alle diskriminationsgrunde. Borgerrådgiveren kan dog ikke behandle alle klager, idet Borgerrådgiveren ikke kan

  • behandle klager over kommunens afgørelser
  • behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau
  • behandle klager, hvis der er en anden klageinstans, der skal tage sig af de pågældende sager
  • behandle klager over ansættelsesforhold.

Læs mere om Borgerrådgiveren på www.kk.dk/borgerraadgiveren


Børnerådet

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg. Børnerådet er politisk uafhængigt og kan derfor handle på baggrund af egne beslutninger.

Børnerådet behandler ikke konkrete klagesager.

Læs mere om Børnerådet på www.boerneraadet.dk


Børns Vilkår

Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i næsten 30 år har arbejdet for alle børn i Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Målet er at sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for – og at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.

Børns Vilkår tilbyder bl.a. telefonisk rådgivning i form af Børnetelefonen og Forældretelefonen.

Læs mere om Børns Vilkår på www.boernsvilkaar.dk


Danske Handicaporganisationer (tidligere De Samvirkende Invalideorganisationer)

Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation for de danske handicaporganisationer. Organisationen, der dækker alle typer af handicap, beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket bl.a. omfatter handicappedes rettigheder i forhold til diskrimination.

Organisationen yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger – det gør den relevante medlemsorganisation. På Danske Handicaporganisationers hjemmeside findes dog information om rettigheder og lovgivning mod diskrimination. Hjemmesiden indeholder desuden en liste over medlemsorganisationer, som du kan henvende dig til.

Læs mere om Danske Handicaporganisationer på www.handicap.dk


Danske Seniorer
 
Landsorganisationen Danske Seniorer er en organisation, som forfølger og blander sig i ældrepolitiske emner. Danske Seniorer arbejder for at alle ældres forhold forbedres.

 
Læs mere om Danske Seniorer på www.danske-seniorer.dk


Dansk Kvindesamfund

Dansk Kvindesamfund arbejder for fuld ligestilling af og ligeværd for kvinder og mænd, så de på lige vilkår kan gøre deres indsats i hjem, erhverv og det offentlige liv.

I København har Dansk Kvindesamfund Københavnskredsens Rådgivning, som yder gratis rådgivning. Rådgivningskontoret er åbent for både kvinder og mænd alle onsdage mellem kl. 19-20 (dog lukket i skoleferier). Medarbejdere omfatter jurister, socialrådgivere og psykologer og desuden indvandrerkonsulent (dog kun den første onsdag i måneden). Alle har tavshedspligt, og samtaler med rådgivere foregår på tomandshånd.

Læs mere om Dansk Kvindesamfund på www.kvindesamfund.dk


Det Mosaiske Troessamfund

Det Mosaiske Troessamfund (MT) er landets største jødiske fællesskab, som samler jøder med mange forskellige holdninger og livsformer. MT arbejder for at dække de danske jøders religiøse, praktiske og kulturelle behov. I tilknytning til MT findes vuggestue, børnehaver, skole, beskyttede boliger, plejehjem og begravelsesplads. Medlemmerne bidrager til driften af disse mange ting gennem deres ligningsbidrag, som kan sammenlignes med den danske kirkeskat.

Læs mere om Det Mosaiske Troessamfund på www.mosaiske.dk


Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination
Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination er en interesseorganisation, som bl.a. giver gratis rådgivning til personer, der mener at have været udsat for diskrimination.

Læs mere om Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination på www.drcenter.dk

European Network Against Racism (ENAR)

ENAR’s arbejde består i at organisere anti-racistiske ngo’er, rådgive ngo'er om situationen i Danmark og hjælpe ngo-medlemmer til at klage til rette instanser. Desuden udarbejder ENAR en årlig rapport om racisme i Danmark.

Læs mere om European Network Agains Racism på www.enar-eu.org


Indvandrer Kvindecentret

Indvandrer Kvindecentret er et privat rådgivningscenter for etniske minoritetskvinder. Centret har bl.a. til formål at fremme forståelsen imellem indvandrere og danskere med henblik på at forebygge fordomme, racisme og enhver form for diskrimination. Centret tilbyder bl.a. gratis juridisk rådgivning.

Læs mere om Indvandrer Kvindecentret på www.indvandrerkvindecentret.dk


Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder er en National Menneskerettighedsinstitution. Instituttet beskæftiger sig med udredning og analyser af områder i relation til menneskerettigheder og ligebehandling. Instituttet yder rådgivning og bistand i sager om diskrimination på grund af race eller etnisk oprindelse.

Læs mere om Institut for Menneskerettigheder på www.menneskeret.dk

Læs mere om Institut for Menneskerettigheders tilbud om rådgivning.

Kvinderådet og Kvinderådgivningen

Kvinderådet er en paraplyorganisation for kvindeforeninger og andre organisationer, der arbejder for at sikre kvinders rettigheder og indflydelse overalt i samfundet. I tilknytning til rådet findes Kvinderådgivningen for etniske minoriteter, som er en telefonrådgivning for indvandrere, flygtninge og andre kvinder med minoritetsbaggrund.

Du kan ringe til Kvinderådgivningen, hvis du har spørgsmål om rettigheder og pligter, uddannelse og arbejde, familieforhold, personlige problemer, diskrimination, integration, foreningsarbejde mv. Kvinderådgivningen er støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Læs mere om Kvinderådet og Kvinderådgivningen på
www.kvinderaadet.dk og www.kvinderaadgivningen.dk


Københavns Retshjælp

Københavns Retshjælp er en selvejende institution, som er uafhængig af politiske og andre interesser. Retshjælpen består af mere end 120 juridiske medarbejdere, der frivilligt og ulønnet yder bistand til retshjælpens klienter. I modsætning til advokatvagterne og mange andre retshjælpsinstitutioner, som yder mundtlig rådgivning, behandler Retshjælpen klienternes sager og indbringer – om nødvendigt – disse for domstolene via Retshjælpens tilknyttede advokater.

Retshjælpens rådgivere er uddannede og studerende jurister og advokater, som til dagligt arbejder i et bredt udsnit af landets myndigheder, advokatfirmaer og private virksomheder. Retshjælpens medarbejdere har derfor tilsammen en bred ekspertise inden for mange forskellige retsområder.

Det er gratis at få bistand i Retshjælpen, og bistanden ydes til enhver borger, uanset bopæl, men afhængigt af husstandens indkomst.

Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner (LGBT)
Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner er en seksual- og kønspolitisk interesseorganisation, der arbejder for lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige ligestilling på alle niveauer i samfundet.

Læs mere om Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner på www.lgbt.dk


Ligebehandlingsnævnet

Efter den 1. januar 2009 skal klager over forskelsbehandling, som er dækket af lovgivningen behandles af Ligebehandlingsnævnet, som erstatter henholdsvis Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling og Ligestillingsnævnet.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Nævnet behandler også klager over forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn uden for arbejdsmarkedet.

Tidligere kunne der klages over forskelsbehandling på grund af køn til Ligestillingsnævnet og der kunne klages over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse til Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling.

Ligebehandlingsnævnet er fremover et samlet nævn for behandling af alle klager over forskelsbehandling, som er dækket af loven. Oprettelsen af Ligebehandlingsnævnet ændrer ikke på reguleringen af forbuddet mod forskelsbehandling, men betyder, at der i forhold til flere af diskriminationsgrundene inden for arbejdsmarkedet er skabt en administrativ klagemulighed, som ikke fandtes tidligere. F.eks. bliver det nu muligt for at få behandlet klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af alder eller handicap

Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet.

Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet er placeret i Ankestyrelsen. Sekretariatets medarbejdere kan hjælpe og rådgive klagerne på forskellig vis.

Ligebehandlingsnævnet har adresse hos Ankestyrelsen i Amaliegade 25, 1022 København K.

Læs mere om Ankestyrelsen på www.ast.dk.  

Læs mere om Ligebehandlingsnævnet


Minister for Ligestilling

Ligestillingsministeren arbejder med ligestilling på tværs af ministerområderne. De enkelte ressortministre har ansvar for ligestilling inden for deres eget område, både med hensyn til særlige initiativer og generelle initiativer. Ligestillingsafdelingens opgave er derfor i høj grad at koordinere regeringens ligestillingsarbejde og udstikke rammen for den overordnede ligestillingspolitik.

Læs mere om Minister for Ligestilling på www.lige.dk


Muslimernes Fællesråd (MFR)
MFR er den største samarbejdsorganisation for muslimske foreninger i Danmark. Dens primære mål er at give muslimer i Danmark en fælles stemme. Derudover bakker MFR op om projekter og tiltag, der har til hensigt at fremme aktivt medborgerskab, og går i aktiv dialog med myndigheder og ngo’er.

Læs mere om Muslimernes Fællesråd på www.mfr.nu


Ny i Danmark.dk 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Udlændingeservice har sammen oprettet denne hjemmeside, hvor det blandt andet er muligt at finde oplysninger om beskyttelse mod diskrimination og indsats mod racisme og fremmedhad.

Læs mere om ny i danmark.dk på www.nyidanmark.dk


Politiet
 
Rigspolitiets hjemmeside indeholder blandt andet information om politiets organisation, og om hvordan man kan komme i kontakt med politiet, hvis man f.eks. ønsker at anmelde en sag om diskrimination.

Læs mere på www.politi.dk


Registrer diskrimination.kk.dk
Københavns Kommunes hjemmeside hvor du anonymt kan registrere din oplevelse af forskelsbehandling.

Læs mere på www.registrerdiskrimination.kk.dk


SOS mod Racisme
SOS mod Racisme arbejder for at fremme dialog og forståelse mellem mennesker og bekæmpe racisme og fremmedhad. Et led i dette arbejde er at samle flest mulig mennesker til at modarbejde racistiske holdninger og racistisk adfærd med henblik på at nedbryde fordomme og myter mellem forskellige kulturer og fremme forståelsen for enkeltpersoner, der udsættes for diskrimination i Danmark. SOS mod Racisme arbejder for bedre retsbeskyttelse af indvandrere og flygtninge.

Læs mere om SOS mod Racisme på www.sosmodracisme.dk

Læs mere om Københavns Retshjælp på www.retshjaelpen.dk.


UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen er en forening for personer med nedsat fysisk funktionsevne, som følge af polio, whiplash, rygmarvsskade eller øvrige trafik- og ulykkesskader. Foreningernes formål er, at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for disse målgrupper. Foreningerne driver SpecialHospitalet for ulykkespatienter og poliopatienter, der yder genoptræning og rehabilitering til patienter med multiple traumer og polio. Ligeledes driver de HandicapBilistCentret, der er specialiseret i at få mennesker med et handicap til at køre bil. Foreningerne yder også rådgivning i forbindelse med sager om diskrimination.

Læs mere om UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen på hjemmesiderne www.ulykkespatient.dkwww.polio.dkwww.specialhospitalet.dkwww.handicapbilist.dk


Vesterbro Retshjælp
Vesterbro Retshjælp yder frivillig, gratis og anonym juridisk rådgivning.  

Læs mere om Vesterbro Retshjælp på www.vesterbro-retshjaelp.dk


Ældresagen
Ældre Sagen er en landsdækkende forening, som arbejder ældrepolitisk for bl.a. at sikre et sundhedssystem uden aldersdiskrimination. Ældresagen yder gratis og uvildig medlemsrådgivning om bl.a. sociale, juridiske, økonomiske og boligmæssige spørgsmål. Ældresagen arbejder desuden på at fjerne aldersbarrierer på arbejdsmarkedet, så der skabes bedre vilkår for de 50-60-årige på danske arbejdspladser.

Læs mere om Ældre Sagen på www.aeldresagen.dk

 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune